Regulamin sklepu internetowego Przysmaki Viands® on-line, dalej zwanego „Sklepem”.

 

1. Właścicielem Sklepu jest:

Viands Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 3, 05-600 Grójec, NIP 797-16-64-002 Regon 016153607.

 

2. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.

 

3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

4. Oferta Sklepu jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

5. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

 

6. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.

 

7. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.

 

8. Płatności można dokonywać w następujący sposób:

- Gotówką - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki.

- Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Sklepu. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.

- On-line przelewem bankowym lub kartą kredytową za posrednictwem systemu Przelewy24 - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 

 

9. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.

Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia.

Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.

Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.

O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji.  

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

 

10. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania, o ile możliwe, zamiennika brakującego towaru.

 

11.Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu czterech dni roboczych.

Klient będzie obciążony kwotą 15 PLN z tytułu udziału w kosztach wysyłki i obsługi zamówienia, o ile wartość zamówienia nie przekroczy 150 PLN.

Przy zamówieniach o wartości powyżej 150 PLN koszt wysyłki i obsługi zamówienia pokrywa Sklep.

 

12. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres reklamacje@viands.pl. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

 

13. Sklep daje możność zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego towaru należy pobrać wzór formularza  zwrot, wypełnić go i wraz ze zwracanym towarem wysłać
na własny koszt paczką na adres firmy Viands Sp z o.o. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, Viands Sp. z o.o. zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce. Viands Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.

 

14. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami RODO. Z naszą polityką prywatności można się zapoznać w zakładce Polityka prywatności.

 

Regulamin Konkursu

 

§1. Organizator i czas trwania Konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Viands Sp. z o.o. z siedzibą w Grójcu, przy ul. Spółdzielczej 3, 05-600 Grójec, KRS Warszawa XIV NS-REJ KRS NR 0000156591
  Regon 016153607 NIP 797-16-64-002
  Kapitał założycielski 832000 PLN. (dalej zwana „Organizatorem”).

 

 1.  Konkurs trwa od 13.08.2018 do 17.08.2018 do godziny 23:59 czasu polskiego.

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być:

           

 • każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 • posiadające zarejestrowane konto w określonym poniżej serwisie społecznościowym: www.Instagram.com w okresie trwania Konkursu;
 • w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

§2. Warunki i przebieg konkursu:

 

 1. Informacja o rozpoczęciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie przysmaki.pl na Instagramie.

 

 1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest:

 

 • Napisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarza pod postem konkursowym, zamieszczonym na stronie przysmaki.pl na Instagramie.

 

 1. W Konkursie można wziąć udział raz udzielając jednej odpowiedzi. W przypadku opublikowania więcej niż jednej odpowiedzi, będzie uznawana pierwsza opublikowana odpowiedź. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta na Instagramie.

 

 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

 

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie odpowiedzi konkursowej i posiada do niej pełne prawa autorskie Viands Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia niniejszych praw.

 

 

 

 

 

§3. Zestawy próbne

 

 1. Osoby o najbardziej interesujących odpowiedziach otrzymają:

 

Na każde 100 osób lubiących post konkursowy jeden zestaw próbny o wartości 82,50 PLN składający się z:

 • Falafel mix 180g
 • Kuskus gigant lub kuskus gigant pełnoziarnisty lub kuskus gigant trzy kolory 298g
 • Tahini 350g
 • Mieszanka Za’atar 80g

 

 1. Liczba zestawów próbnych do rozdania będzie zależna od ilości osób biorących udział w konkursie to jest 1 zestaw na każde 100 osób.

 

 1. Spośród nadesłanych komentarzy, organizator wybierze 1 osobę na każde 100 polubień, która udzieli najciekawszej odpowiedzi.

 

 1. Wyniki zostaną ogłoszone przez Organizatora na Instagramie w komentarzach pod zwycięskimi odpowiedziami pod postem konkursowym.

 

 

§4. Protokół odbioru nagrody

 

 1. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie w wiadomości prywatnej na Instagramie danych osobowych Uczestnika konkursu (Imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu) do 7 dni od ogłoszenia wyników, oraz oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Viands Sp. z o.o. dla celów organizacji konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do dostępu do treści danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

 

 1. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie przez Organizatora

w wiadomości zwrotnej otrzymania od zwycięzcy niezbędnych danych wymaganych do otrzymania nagrody.

 

§ 5. Postanowienia Końcowe

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Konkursie (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania zestawów próbnych) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, w szczególności jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Organizatora z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu (nie później niż 90 dni od daty zakończenia Konkursu) dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.

W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których konto w serwisie Instagram w ocenie Organizatora może być fikcyjne.

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.

Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi nie spełniających kryteriów ogólnych zasad przyjętych na profilu przysmaki.pl na Instagramie między innymi: obrażanie innych osób i marek czy używanie niecenzuralnych słów.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram. Uczestnik zwalnia Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

§7. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji terminie do 14 dni roboczych od momentu publikacji wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację. 

 
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie